Congratulations!

You have successfully registered for a LIFETIME WARRANTY for your TOCHAK.

If you have any additional questions, feel free to contact us by email: bike@tochak.ba

Uvjeti i odredbe

Uvjeti i odredbe

Posljednje ažuriranje: 17. decembra 2020.

Molimo pažljivo pročitajte ove uvjete i odredbe prije korištenja Naše usluge.

Tumačenje i definicije

Tumačenje

Riječi kojima je početno slovo napisano velikim slovima imaju značenja definirana pod sljedećim uvjetima. Sljedeće definicije imat će isto značenje bez obzira pojavljuju li se u jednini ili u množini.

Definicije

Za potrebe ovih Uvjeta i odredbi:

 • Pridruženi član znači subjekt koji kontrolira ili je pod zajedničkom kontrolom sa strankom, pri čemu “control” označava vlasništvo nad 50% ili više dionica, udjela u kapitalu ili drugih vrijednosnih papira s pravom glasa za izbor direktora ili drugog upravljačkog tijela.

 • Zemlja odnosi se na: Bosnu & amp; Hercegovinu

 • Tvrtka (u nastavku se naziva ili “Tvrtka”, “Naš” Ugovor) odnosi se na Normal Arhitekturu, Sarajevo. </ p>

 • Uređaj znači bilo koji uređaj koji može pristupiti Usluzi, poput računala, mobitela ili digitalnog tableta.

 • Usluga odnosi se na web stranicu.

 • Uvjeti i odredbe (koji se nazivaju i “uvjeti”) znače ove Uvjete i odredbe koji tvore cjelokupni ugovor između vas i tvrtke u vezi s korištenjem Usluge. Ovaj ugovor o odredbama i uvjetima stvoren je uz pomoć generatora uvjeta i odredbi .

 • Usluga društvenih medija treće strane znači bilo koju uslugu ili sadržaj (uključujući podatke, informacije, proizvode ili usluge) koje pruža treća strana, a koja Usluga može prikazati, uključiti ili učiniti dostupnom.

 • Web stranica odnosi se na Normal arhitekturu, kojoj se može pristupiti s https: // normal .ba /

 • Vi znači pojedinac koji pristupa ili koristi Uslugu ili tvrtku ili druga pravna licaa u ime koje to lice pristupa ili koristi Uslugu, ovisno o tome što je primjenjivo.

Zahvalnica

Ovo su Uvjeti i odredbe kojima se uređuje korištenje ove Usluge i ugovora koji djeluje između Vas i Tvrtke. Ovi Uvjeti određuju prava i obveze svih korisnika u vezi s korištenjem Usluge.

Vaš pristup i korištenje Usluge uvjetovan je prihvaćanjem i poštivanjem ovih Uvjeta i odredbi. Ovi Uvjeti i odredbe primjenjuju se na sve posjetitelje, korisnike i druge koji pristupaju Usluzi ili je koriste.

Pristupanjem ili korištenjem usluge pristajete na obvezu ovih Uvjeta i odredbi. Ako se ne slažete s bilo kojim dijelom ovih Uvjeta i odredbi, nećete imati pristup Usluzi.

Izjavljujete da ste stariji od 18 godina. Tvrtka mlađim od 18 godina ne dopušta korištenje Usluge.

Vaš pristup i korištenje Usluge također je uvjetovan vašim prihvaćanjem i poštivanjem pravila o privatnosti tvrtke. Naša Pravila o privatnosti opisuju Naša pravila i postupke o prikupljanju, korištenju i otkrivanju Vaših osobnih podataka kada koristite Aplikaciju ili Web stranicu te Vam govori o Vašim pravima na privatnost i kako Vas zakon štiti. Molimo pažljivo pročitajte našu Policu privatnosti prije korištenja naše usluge.

Veze do drugih web stranica

Naša usluga može sadržavati veze do web stranica ili usluga trećih strana koje nisu u vlasništvu ili pod nadzorom tvrtke.

Tvrtka nema kontrolu nad sadržajem, politikama privatnosti ili praksom bilo kojih web stranica ili usluga trećih strana i ne preuzima nikakvu odgovornost za njih. Nadalje prihvaćate i slažete se da Tvrtka neće biti odgovorna ili odgovorna, izravno ili neizravno, za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzročen ili navodno prouzročen ili povezan s upotrebom ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili putem bilo kojih takvih web stranica ili usluga.

Preporučujemo vam da pročitate uvjete i pravila i pravila o privatnosti bilo kojih web stranica ili usluga trećih strana koje posjetite.

Raskid

Možemo vam ukinuti ili suspendirati pristup odmah, bez prethodne najave ili odgovornosti, iz bilo kojeg razloga, uključujući bez ograničenja ako prekršite ove Uvjete i odredbe.

Po prestanku, vaše pravo na upotrebu usluge prestaje odmah.

Ograničenje odgovornosti

Bez obzira na štetu koju biste mogli pretrpjeti, cjelokupna odgovornost Tvrtke i bilo kojeg od njezinih dobavljača prema bilo kojoj odredbi ovih Uvjeta i Vaš ekskluzivni pravni lijek za sve gore navedeno bit će ograničena na iznos koji ste Vi platili putem Usluge ili 100 ako niste ništa kupili putem Usluge.

U maksimalnoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom, Tvrtka ni njeni dobavljači ni u kojem slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu posebnu, slučajnu, neizravnu ili posljedičnu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu zbog gubitka dobiti, gubitka podataka ili drugih informacija, za prekid poslovanja, za osobne ozljede, gubitak privatnosti koji proizlaze iz ili su na bilo koji način povezani s upotrebom ili nemogućnošću korištenja Usluge, softvera treće strane i / ili hardvera treće strane koji se koristi s Usluga ili na bilo koji drugi način u vezi s bilo kojom odredbom ovih Uvjeta), čak i ako je Tvrtka ili bilo koji dobavljač obaviješten o mogućnosti takve štete, čak i ako pravni lijek ne uspije u svojoj osnovnoj svrsi.

Neke države ne dopuštaju izuzeće impliciranih jamstava ili ograničenje odgovornosti za slučajne ili posljedične štete, što znači da se neka od gore navedenih ograničenja možda neće primijeniti. U tim državama odgovornost svake stranke bit će ograničena u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom.

“KAO ŠTO JEST” i ” KAO DOSTUPNO ” Izjava o odricanju odgovornosti

Usluga se pruža vama “KAO ŠTO JESTE” i ” KAO DOSTUPNO & quot; i sa svim greškama i nedostacima bez ikakvog jamstva. U najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, Društvo se u svoje ime i u ime svojih povezanih društava te svojih i njihovih davatelja licenci i pružatelja usluga izričito odriče svih jamstava, bilo izričitih, impliciranih, zakonskih ili drugih, u vezi s Usluga, uključujući sva implicirana jamstva prodaje, pogodnosti za određenu svrhu, vlasništvo i nekršenje, te jamstva koja mogu nastati tijekom trgovanja, tijeka izvedbe, upotrebe ili trgovačke prakse. Bez ograničenja na prethodno navedeno, Tvrtka ne daje nikakva jamstva ili obveze i ne daje bilo kakvu izjavu da će Usluga udovoljiti Vašim zahtjevima, postići željene rezultate, biti kompatibilna ili raditi s bilo kojim drugim softverom, programima, sustavima ili uslugama, raditi bez prekida, ispunjavati bilo kakve standarde performansi ili pouzdanosti ili biti bez grešaka ili da se bilo kakve pogreške ili nedostaci mogu ili će se ispraviti.

Ne ograničavajući prethodno navedeno, niti Tvrtka niti bilo koji pružatelj tvrtke ne daje nikakve izjave ili jamstva bilo koje vrste, izričite ili podrazumijevane: (i) u pogledu rada ili dostupnosti Usluge, niti informacija, sadržaja i materijali ili proizvodi koji su u njih uključeni; (ii) da će Usluga biti neprekinuta ili bez pogrešaka; (iii) u pogledu točnosti, pouzdanosti ili valute bilo kojih informacija ili sadržaja pruženih putem Usluge; ili (iv) da Usluga, njezini poslužitelji, sadržaj ili e-poruke poslane iz ili u ime Tvrtke ne sadrže viruse, skripte, trojanske konje, crve, zlonamjerni softver, vremenske bombe ili druge štetne komponente.

Neke jurisdikcije ne dopuštaju izuzeće određenih vrsta jamstava ili ograničenja primjenjivih zakonskih prava potrošača, pa se neka ili sva gore navedena izuzeća i ograničenja možda neće odnositi na vas. Ali u takvom slučaju izuzeća i ograničenja navedena u ovom odjeljku primjenjivat će se u najvećoj mjeri izvršive prema važećem zakonu.

Mjerodavno pravo

Zakoni države, isključujući pravila o koliziji zakona, uređivat će ove Uvjete i vašu upotrebu Usluge. Vaša upotreba Aplikacije također može biti podložna drugim lokalnim, državnim, nacionalnim ili međunarodnim zakonima.

Rješavanje sporova

Ako imate bilo kakvu zabrinutost ili spor oko Usluge, pristajete prvo pokušati riješiti spor neformalno kontaktiranjem tvrtke.

Za korisnike Europske unije (EU)

Ako ste potrošač iz Europske unije, dobit ćete sve obvezne odredbe zakona države u kojoj prebivate.

Usklađenost pravnih propisa Sjedinjenih Država

Izjavljujete i jamčite da se (i) ne nalazite u zemlji koja podliježe embargu vlade Sjedinjenih Država ili koju je vlada Sjedinjenih Država odredila kao “terorističku podršku”; zemlju i (ii) niste navedeni ni na jednom popisu zabranjenih ili ograničenih strana vlade SAD-a.

Razdvojivost i odricanje

Razdvojivost

Ako se za bilo koju odredbu ovih Uvjeta smatra neprovedivom ili nevaljanom, takva će se odredba izmijeniti i protumačiti kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri ostvarili ciljevi takve odredbe prema važećem zakonu, a ostale će se odredbe nastaviti u punoj snazi i na snazi .

Odricanje

Osim kako je ovdje predviđeno, propust u ostvarivanju prava ili zahtijevanje izvršenja obveze prema ovim Uvjetima neće utjecati na sposobnost stranke da izvrši takvo pravo niti će zahtijevati takvo izvršenje u bilo koje vrijeme nakon toga, niti predstavlja odricanje od kršenja predstavljaju odricanje od svakog naknadnog kršenja.

Tumačenje prijevoda

Ovi su Uvjeti i odredbe možda prevedeni ako smo vam ih stavili na raspolaganje na našoj Usluzi.
Slažete se da će izvorni engleski tekst imati prednost u slučaju spora.

Izmjene ovih Uvjeta i odredbi

Zadržavamo pravo prema vlastitom nahođenju izmijeniti ili zamijeniti ove Uvjete u bilo kojem trenutku. Ako je revizija značajna Uložit ćemo razumne napore da pošaljemo obavijest najmanje 30 dana prije nego što novi uvjeti stupe na snagu. Što predstavlja značajnu promjenu, utvrdit ćemo prema vlastitom nahođenju.

Nastavkom pristupa našoj usluzi ili korištenja nakon što te revizije stupe na snagu, pristajete na to da vas obvezuju revidirani uvjeti. Ako se ne slažete s novim uvjetima, u cijelosti ili djelomično, prestanite koristiti web mjesto i Uslugu.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim Uvjetima i odredbama, možete nas kontaktirati:

 • Posjećivanjem ove stranice na našoj web stranici: https://tochak.ba 

Terms and Conditions

Last updated: December 17, 2020

Please read these terms and conditions carefully before using Our Service.

Interpretation and Definitions

Interpretation

The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions. The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.

Definitions

For the purposes of these Terms and Conditions:

 • Affiliate means an entity that controls, is controlled by or is under common control with a party, where “control” means ownership of 50% or more of the shares, equity interest or other securities entitled to vote for election of directors or other managing authority.
 • Country refers to: Bosnia & Herzegovina
 • Company (referred to as either “the Company”, “We”, “Us” or “Our” in this Agreement) refers to TOCHAK, Sarajevo.
 • Device means any device that can access the Service such as a computer, a cellphone or a digital tablet.
 • Service refers to the Website.
 • Terms and Conditions (also referred as “Terms”) mean these Terms and Conditions that form the entire agreement between You and the Company regarding the use of the Service. This Terms and Conditions agreement has been created with the help of the Terms and Conditions Generator.
 • Third-party Social Media Service means any services or content (including data, information, products or services) provided by a third-party that may be displayed, included or made available by the Service.
 • Website refers to TOCHAK BIKE, accessible from https://tochak.ba/
 • You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.
 

Acknowledgment

These are the Terms and Conditions governing the use of this Service and the agreement that operates between You and the Company. These Terms and Conditions set out the rights and obligations of all users regarding the use of the Service.

Your access to and use of the Service is conditioned on Your acceptance of and compliance with these Terms and Conditions. These Terms and Conditions apply to all visitors, users and others who access or use the Service.

By accessing or using the Service You agree to be bound by these Terms and Conditions. If You disagree with any part of these Terms and Conditions then You may not access the Service.

You represent that you are over the age of 18. The Company does not permit those under 18 to use the Service.

Your access to and use of the Service is also conditioned on Your acceptance of and compliance with the Privacy Policy of the Company. Our Privacy Policy describes Our policies and procedures on the collection, use and disclosure of Your personal information when You use the Application or the Website and tells You about Your privacy rights and how the law protects You. Please read Our Privacy Policy carefully before using Our Service.

Links to Other Websites

Our Service may contain links to third-party web sites or services that are not owned or controlled by the Company.

The Company has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party web sites or services. You further acknowledge and agree that the Company shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with the use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such web sites or services.

We strongly advise You to read the terms and conditions and privacy policies of any third-party web sites or services that You visit.

Termination

We may terminate or suspend Your access immediately, without prior notice or liability, for any reason whatsoever, including without limitation if You breach these Terms and Conditions.

Upon termination, Your right to use the Service will cease immediately.

Limitation of Liability

Notwithstanding any damages that You might incur, the entire liability of the Company and any of its suppliers under any provision of this Terms and Your exclusive remedy for all of the foregoing shall be limited to the amount actually paid by You through the Service or 100 BAM if You haven’t purchased anything through the Service.

To the maximum extent permitted by applicable law, in no event shall the Company or its suppliers be liable for any special, incidental, indirect, or consequential damages whatsoever (including, but not limited to, damages for loss of profits, loss of data or other information, for business interruption, for personal injury, loss of privacy arising out of or in any way related to the use of or inability to use the Service, third-party software and/or third-party hardware used with the Service, or otherwise in connection with any provision of this Terms), even if the Company or any supplier has been advised of the possibility of such damages and even if the remedy fails of its essential purpose.

Some states do not allow the exclusion of implied warranties or limitation of liability for incidental or consequential damages, which means that some of the above limitations may not apply. In these states, each party’s liability will be limited to the greatest extent permitted by law.

“AS IS” and “AS AVAILABLE” Disclaimer

The Service is provided to You “AS IS” and “AS AVAILABLE” and with all faults and defects without warranty of any kind. To the maximum extent permitted under applicable law, the Company, on its own behalf and on behalf of its Affiliates and its and their respective licensors and service providers, expressly disclaims all warranties, whether express, implied, statutory or otherwise, with respect to the Service, including all implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement, and warranties that may arise out of course of dealing, course of performance, usage or trade practice. Without limitation to the foregoing, the Company provides no warranty or undertaking, and makes no representation of any kind that the Service will meet Your requirements, achieve any intended results, be compatible or work with any other software, applications, systems or services, operate without interruption, meet any performance or reliability standards or be error free or that any errors or defects can or will be corrected.

Without limiting the foregoing, neither the Company nor any of the company’s provider makes any representation or warranty of any kind, express or implied: (i) as to the operation or availability of the Service, or the information, content, and materials or products included thereon; (ii) that the Service will be uninterrupted or error-free; (iii) as to the accuracy, reliability, or currency of any information or content provided through the Service; or (iv) that the Service, its servers, the content, or e-mails sent from or on behalf of the Company are free of viruses, scripts, trojan horses, worms, malware, timebombs or other harmful components.

Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain types of warranties or limitations on applicable statutory rights of a consumer, so some or all of the above exclusions and limitations may not apply to You. But in such a case the exclusions and limitations set forth in this section shall be applied to the greatest extent enforceable under applicable law.

Governing Law

The laws of the Country, excluding its conflicts of law rules, shall govern this Terms and Your use of the Service. Your use of the Application may also be subject to other local, state, national, or international laws.

Disputes Resolution

If You have any concern or dispute about the Service, You agree to first try to resolve the dispute informally by contacting the Company.

For European Union (EU) Users

If You are a European Union consumer, you will benefit from any mandatory provisions of the law of the country in which you are resident in.

United States Legal Compliance

You represent and warrant that (i) You are not located in a country that is subject to the United States government embargo, or that has been designated by the United States government as a “terrorist supporting” country, and (ii) You are not listed on any United States government list of prohibited or restricted parties.

Severability and Waiver

Severability

If any provision of these Terms is held to be unenforceable or invalid, such provision will be changed and interpreted to accomplish the objectives of such provision to the greatest extent possible under applicable law and the remaining provisions will continue in full force and effect.

Waiver

Except as provided herein, the failure to exercise a right or to require performance of an obligation under this Terms shall not effect a party’s ability to exercise such right or require such performance at any time thereafter nor shall be the waiver of a breach constitute a waiver of any subsequent breach.

Translation Interpretation

These Terms and Conditions may have been translated if We have made them available to You on our Service.
You agree that the original English text shall prevail in the case of a dispute.

Changes to These Terms and Conditions

We reserve the right, at Our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material We will make reasonable efforts to provide at least 30 days’ notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at Our sole discretion.

By continuing to access or use Our Service after those revisions become effective, You agree to be bound by the revised terms. If You do not agree to the new terms, in whole or in part, please stop using the website and the Service.

Contact Us

If you have any questions about these Terms and Conditions, You can contact us: